Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Wo Ai Pingdiguo (我爱平底锅; I Love Frying Pans) is the ending theme of Desert Trek: The Adventure of the Lost Totem.

Lyrics

我爱平底锅
因为我爱我老婆
有了她,我才有个窝
有了她,家里才有火

我爱平底锅
因为代表她爱我
打是亲,越打越想亲
骂是爱,越骂我越爱

日子就是这样的过
吵吵闹闹不要嫌多
唠唠叨叨为的是我
平凡狼爱平凡的活
只要回家再来一锅
只要回家有我老婆

(我爱我老婆,我爱我老婆)
(我爱我老婆,我爱我老婆)

我爱平底锅
因为我爱我老婆
有了她,我才有个窝
有了她,家里才有火

我爱平底锅
因为代表她爱我
打是亲,越打越想亲
骂是爱,越骂我越爱

日子就是这样的过
吵吵闹闹不要嫌多
唠唠叨叨为的是我
平凡狼爱平凡的活
只要回家再来一锅
只要回家有我老婆

日子就是这样的过
吵吵闹闹不要嫌多
唠唠叨叨为的是我
平凡狼爱平凡的活
只要回家再来一锅
只要回家有我老婆

日子就是这样的过
吵吵闹闹不要嫌多
唠唠叨叨为的是我
平凡狼爱平凡的活
只要回家再来一锅
只要回家有我老婆

日子就是这样的过
吵吵闹闹不要嫌多
唠唠叨叨为的是我
平凡狼爱平凡的活
只要回家再来一锅
只要回家有我老婆
只要回家有我老婆
只要回家有我老婆

Wǒ ài píngdǐ guō
yīnwèi wǒ ài wǒ lǎopó
yǒule tā, wǒ cái yǒu gè wō
yǒule tā, jiālǐ cái yǒu huǒ

wǒ ài píngdǐ guō
yīnwèi dàibiǎo tā ài wǒ
dǎ shì qīn, yuè dǎyuè xiǎng qīn
mà shì ài, yuè mà wǒ yuè ài

rìzi jiùshì zhèyàng deguò
chāochao nào nào bùyào xián duō
láo láo dāo dāo wèi de shì wǒ
píngfán láng ài píngfán de huó
zhǐyào huí jiā zàilái yī guō
zhǐyào huí jiā yǒu wǒ lǎopó

(wǒ ài wǒ lǎopó, wǒ ài wǒ lǎopó)
(wǒ ài wǒ lǎopó, wǒ ài wǒ lǎopó)

wǒ ài píngdǐ guō
yīnwèi wǒ ài wǒ lǎopó
yǒule tā, wǒ cái yǒu gè wō
yǒule tā, jiālǐ cái yǒu huǒ

wǒ ài píngdǐ guō
yīnwèi dàibiǎo tā ài wǒ
dǎ shì qīn, yuè dǎyuè xiǎng qīn
mà shì ài, yuè mà wǒ yuè ài

rìzi jiùshì zhèyàng deguò
chāochao nào nào bùyào xián duō
láo láo dāo dāo wèi de shì wǒ
píngfán láng ài píngfán de huó
zhǐyào huí jiā zàilái yī guō
zhǐyào huí jiā yǒu wǒ lǎopó

rìzi jiùshì zhèyàng deguò
chāochao nào nào bùyào xián duō
láo láo dāo dāo wèi de shì wǒ
píngfán láng ài píngfán de huó
zhǐyào huí jiā zàilái yī guō
zhǐyào huí jiā yǒu wǒ lǎopó

rìzi jiùshì zhèyàng deguò
chāochao nào nào bùyào xián duō
láo láo dāo dāo wèi de shì wǒ
píngfán láng ài píngfán de huó
zhǐyào huí jiā zàilái yī guō
zhǐyào huí jiā yǒu wǒ lǎopó

rìzi jiùshì zhèyàng deguò
chāochao nào nào bùyào xián duō
láo láo dāo dāo wèi de shì wǒ
píngfán láng ài píngfán de huó
zhǐyào huí jiā zàilái yī guō
zhǐyào huí jiā yǒu wǒ lǎopó
zhǐyào huí jiā yǒu wǒ lǎopó
zhǐyào huí jiā yǒu wǒ lǎopó

I love pans
Because I love my wife
With her, I have a nest
With her, there will be fire at home

I love pans
Because it means she loves me
Hitting is a kiss, the more she hits, the more I want to kiss
Scolding is love, the more she scolds me, the more I love

Life is like this
Don't be too noisy
Nagging for me
Ordirnary wolves love ordinary life
Just go home and have another pot
As long as I have my wife at home

(I love my wife, I love my wife)
(I love my wife, I love my wife)

I love pans
Because I love my wife
With her, I have a nest
With her, there will be fire at home

I love pans
Because it means she loves me
Hitting is a kiss, the more she hits, the more I want to kiss
Scolding is love, the more she scolds me, the more I love

Life is like this
Don't be too noisy
Nagging for me
Ordirnary wolves love ordinary life
Just go home and have another pot
As long as I have my wife at home

Life is like this
Don't be too noisy
Nagging for me
Ordirnary wolves love ordinary life
Just go home and have another pot
As long as I have my wife at home

Life is like this
Don't be too noisy
Nagging for me
Ordirnary wolves love ordinary life
Just go home and have another pot
As long as I have my wife at home

Life is like this
Don't be too noisy
Nagging for me
Ordirnary wolves love ordinary life
Just go home and have another pot
As long as I have my wife at home
As long as I have my wife at home
As long as I have my wife at home
As long as I have my wife at home

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao WeilaimYuedingm
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.
Other languages: Chinese
Advertisement