Pleasant Goat Wiki
Advertisement
This article is a stub
You can help Pleasant Goat Wiki by expanding it.

Wilie Enters School Title Card.png

"Wilie Enters School" is a story arc covering episodes 26 to 50 of the season Happy, Happy, Bang! Bang!. It focuses on Wilie's experiences as he attends school for the first time.

Episode list

No. Title
26 "Coming-of-age Ceremony"
"Chenglangli" (成狼礼)
27 "Mom's Good Friend"
"Mama de Hao Pengyou" (妈妈的好朋友)
28 "Our Son Is Kicked Out"
"Erzi Beikaichule" (儿子被开除了)
29 "Schooling in the Goat Village"
"Yangcun Ruxue Ji" (羊村入学记)
30 "Schooling Crisis"
"Ruxue Weiji" (入学危机)
31 "Security Inspection Machine"
"Anjianji" (安检机)
32 "Sodality"
"Lianyihui" (联谊会)
33 "Little Teacher for a Day"
"Yiri Xiao Laoshi" (一日小老师)
34 "Genuine and Fake Wilies (Part 1)"
"Zhen-jia Xiao Huihui (Shang)" (真假小灰灰(上))
35 "Genuine and Fake Wilies (Part 2)"
"Zhen-jia Xiao Huihui (Xia)" (真假小灰灰(下))
36 "Adventures in History Class"
"Lishike Shang de Qiyu" (历史课上的奇遇)
37 "Beg You to Eat Me Up, Please"
"Qiuni Chidiao Wo ba" (求你吃掉我吧)
38 "Ingoation"
"Dao Yang Kongjian" (盗羊空间)
39 "Goats' Marathon"
"Yangyang Malasong" (羊羊马拉松)
40 "Braves' Game"
"Yongganzhe de Youxi" (勇敢者的游戏)
41 "Temptation of Jewel"
"Baoshi de Youhuo" (宝石的诱惑)
42 "Saving Wilie"
"Zhengjiu Xiao Huihui" (拯救小灰灰)
43 "You're Not a Goat, My Son"
"Erzi, Ni Bushi Yang" (儿子,你不是羊)
44 "Goats' Physical Examination"
"Yangyang Tijian Ji" (羊羊体检记)
45 "Who Moved My Rice Cracker"
"Shei Dongle Wo de Miguo" (谁动了我的米果)
46 "Who Doesn't Wanna Grow Up"
"Shei Buxiang Zhangda" (谁不想长大)
47 "Favorite Aroma"
"Zui'ai de Xiangwei" (最爱的香味)
48 "A Wolf Haunts"
"You Lang Chumo" (有狼出没)
49 "Tutors' Duel"
"Jiajiao Duijue" (家教对决)
50 "Father's Sneak Attack Before the Exam"
"Kaoqian Fu Xi" (考前父袭)
51 "Unique Kind Wolf (Part 1)"
"Jueshi Hao Lang (Shang)" (绝世好狼(上))
52 "Unique Kind Wolf (Part 2)"
"Jueshi Hao Lang (Xia)" (绝世好狼(下))
53 "We're All Good Friends"
"Doushi Hao Pengyou" (都是好朋友)
54 "Exam Beret"
"Kaoshi Mao" (考试帽)
55 "I'll Come Back, Big Fat Goat"
"Dafeiyang Wo Hui Huilai de" (大肥羊我会回来的)
Advertisement