Pleasant Goat Wiki
Advertisement
Disambig gray.svgThis article is about the theme song of Paddi the Amazing Chef.
For the donghua series, see Paddi the Amazing Chef


Lan Yangyang Dang Dachu (懒羊羊当大厨; Paddi The Amazing Chef) is the opening and ending of Paddi the Amazing Chef.

Lyrics

Mandarin version

好吃的东西,棒棒棒
好听的歌声,唱唱唱
好美的风光,看看看
当大厨,是懒羊羊

软软的米饭,热热的汤
蔬菜的健康,水果的香
美好的食物 是太阳
照耀着成长

快乐的饮食好习惯,一起来培养
各种的美食也喜欢,一起来分享

我们 Wala wala wala 吃吃大餐
最美好的时光
我们嘻哈嘻哈嘻哈笑笑地闯
开心的方向
我们 Wala wala wala 煮煮大餐
味道是最棒
我们嘻哈嘻哈嘻哈最喜欢
大厨懒羊羊

好吃的东西,棒棒棒
好听的歌声,唱唱唱
好美的风光,看看看
当大厨,是懒羊羊

软软的米饭,热热的汤
蔬菜的健康,水果的香
美好的食物 是太阳
照耀着成长

快乐的饮食好习惯,一起来培养
各种的美食也喜欢,一起来分享

我们 Wala wala wala 吃吃大餐
最美好的时光
我们嘻哈嘻哈嘻哈笑笑地闯
开心的方向
我们 Wala wala wala 煮煮大餐
味道是最棒
我们嘻哈嘻哈嘻哈最喜欢
大厨懒羊羊

大厨懒羊羊
大厨懒羊羊
大厨懒羊羊

Hǎo chī dí dōng xī , bàng bàng bàng
hǎo tīng dí gē shēng , chàng chàng chàng
hǎo měi dí fēng guāng , kàn kàn kàn
dāng dà chú , shì lǎn yáng yáng

ruǎn ruǎn dí mǐ fàn , rè rè dí tāng
shū cài dí jiàn kāng , shuǐ guǒ dí xiāng
měi hǎo dí shí wù shì tài yáng
zhào yào zhuó chéng cháng

kuài lè dí yǐn shí hǎo xí guàn , yī qǐ lái péi yǎng
gè zhǒng dí měi shí yě xǐ huān , yī qǐ lái fēn xiǎng

wǒ mén Wala wala wala chī chī dà cān
zuì měi hǎo dí shí guāng
wǒ mén xī hā xī hā xī hā xiào xiào dì chuǎng
kāi xīn dí fāng xiàng
wǒ mén Wala wala wala zhǔ zhǔ dà cān
wèi dào shì zuì bàng
wǒ mén xī hā xī hā xī hā zuì xǐ huān
dà chú lǎn yáng yáng

hǎo chī dí dōng xī , bàng bàng bàng
hǎo tīng dí gē shēng , chàng chàng chàng
hǎo měi dí fēng guāng , kàn kàn kàn
dāng dà chú , shì lǎn yáng yáng

ruǎn ruǎn dí mǐ fàn , rè rè dí tāng
shū cài dí jiàn kāng , shuǐ guǒ dí xiāng
měi hǎo dí shí wù shì tài yáng
zhào yào zhuó chéng cháng

kuài lè dí yǐn shí hǎo xí guàn , yī qǐ lái péi yǎng
gè zhǒng dí měi shí yě xǐ huān , yī qǐ lái fēn xiǎng

wǒ mén Wala wala wala chī chī dà cān
zuì měi hǎo dí shí guāng
wǒ mén xī hā xī hā xī hā xiào xiào dì chuǎng
kāi xīn dí fāng xiàng
wǒ mén Wala wala wala zhǔ zhǔ dà cān
wèi dào shì zuì bàng
wǒ mén xī hā xī hā xī hā zuì xǐ huān
dà chú lǎn yáng yáng

dà chú lǎn yáng yáng
dà chú lǎn yáng yáng
dà chú lǎn yáng yáng

Delicious food, great, great, great
Nice song, sing, sing, sing
Beautiful scenery, look, look, look
To be a chef, it's Paddi

Soft rice, hot soup
The health of vegetables, the fragrance of fruits
Fine food is the Sun
Shining at growing

Happy eating habits, let's cultivate
Also like various gourmet food, let's share together

We Wala wala wala have a big meal
Wonderful time
We laughed and laughed
Happiness's direction
We Wala wala wala cook a big meal
Taste is the best
We like Paddi the amazing chef the best

Delicious food, great, great, great
Nice song, sing, sing, sing
Beautiful scenery, look, look, look
To be a chef, it's Paddi

Soft rice, hot soup
The health of vegetables, the fragrance of fruits
Fine food is the Sun
Shining at growing

Happy eating habits, let's cultivate
Also like various gourmet food, let's share together

We Wala wala wala have a big meal
Wonderful time
We laughed and laughed
Happiness's direction
We Wala wala wala cook a big meal
Taste is the best
We like Paddi the amazing chef the best

Paddi the amazing chef
Paddi the amazing chef
Paddi the amazing chef

Cantonese version

翩翩起舞来跳跳跳
一起对望时扭扭腰
欢欣岁月笑笑笑
要谱出歌舞浪潮

轻松的舞步你我在跳
开心要拍和不可以少
心中太阳光辉闪照
齐齐忘形地跳

天空渗出一点曙光
人人来期望
我要自信哼出这歌
实现着盼望

让我 di da di da di da翩翩起舞
最畅快的脚步
让我 牵你手齐共舞多么自豪
前程来创造

让我 di da di da di da翩翩起舞
有节奏的脚步
让我 牵你手齐共舞多么自豪
这刻多美好

翩翩起舞来跳跳跳
一起对望时扭扭腰
欢欣岁月笑笑笑
要谱出歌舞浪潮

轻松的舞步你我在跳
开心要拍和不可以少
心中太阳光辉闪照
齐齐忘形地跳

天空渗出一点曙光
人人来期望
我要自信哼出这歌
实现着盼望

让我 di da di da di da翩翩起舞
最畅快的脚步
让我 牵你手齐共舞多么自豪
前程来创造

让我 di da di da di da翩翩起舞
有节奏的脚步
让我 牵你手齐共舞多么自豪
这刻多美好

这刻多美
这刻多美
这刻多美好

pin1 pin1 hei2 mou5 loi4 tiu3 tiu3 tiu3
jat1 hei2 deoi3 mong6 si4 nau2 nau2 jiu1
fun1 jan1 seoi3 jyut6 siu3 siu3 siu3
jiu3 pou2 ceot1 go1 mou5 long6 ciu4

hing1 sung1 dik1 mou5 bou6 nei5 ngo5 zoi6 tiu3
hoi1 sam1 jiu3 paak3 wo4 bat1 ho2 ji5 siu2
sam1 zung1 taai3 joeng4 gwong1 fai1 sim2 ziu3
cai4 cai4 mong4 jing4 dei6 tiu3

tin1 hung1 sam3 ceot1 jat1 dim2 cyu5 gwong1
jan4 jan4 loi4 kei4 mong6
ngo5 jiu3 zi6 seon3 hang1 ceot1 ze5 go1
sat6 jin6 zyu3 paan3 mong6

joeng6 ngo5 di da di da di da pin1 pin1 hei2 mou5
zeoi3 coeng3 faai3 dik1 goek3 bou6
joeng6 ngo5 hin1 nei5 sau2 cai4 gung6 mou5 do1 mo1 zi6 hou4
cin4 cing4 loi4 cong3 zou6

joeng6 ngo5 di da di da di da pin1 pin1 hei2 mou5
jau5 zit3 zau3 dik1 goek3 bou6
joeng6 ngo5 hin1 nei5 sau2 cai4 gung6 mou5 do1 mo1 zi6 hou4
ze5 hak1 do1 mei5 hou2

pin1 pin1 hei2 mou5 loi4 tiu3 tiu3 tiu3
jat1 hei2 deoi3 mong6 si4 nau2 nau2 jiu1
fun1 jan1 seoi3 jyut6 siu3 siu3 siu3
jiu3 pou2 ceot1 go1 mou5 long6 ciu4

hing1 sung1 dik1 mou5 bou6 nei5 ngo5 zoi6 tiu3
hoi1 sam1 jiu3 paak3 wo4 bat1 ho2 ji5 siu2
sam1 zung1 taai3 joeng4 gwong1 fai1 sim2 ziu3
cai4 cai4 mong4 jing4 dei6 tiu3

tin1 hung1 sam3 ceot1 jat1 dim2 cyu5 gwong1
jan4 jan4 loi4 kei4 mong6
ngo5 jiu3 zi6 seon3 hang1 ceot1 ze5 go1
sat6 jin6 zyu3 paan3 mong6

joeng6 ngo5 di da di da di da pin1 pin1 hei2 mou5
zeoi3 coeng3 faai3 dik1 goek3 bou6
joeng6 ngo5 hin1 nei5 sau2 cai4 gung6 mou5 do1 mo1 zi6 hou4
cin4 cing4 loi4 cong3 zou6

joeng6 ngo5 di da di da di da pin1 pin1 hei2 mou5
jau5 zit3 zau3 dik1 goek3 bou6
joeng6 ngo5 hin1 nei5 sau2 cai4 gung6 mou5 do1 mo1 zi6 hou4
ze5 hak1 do1 mei5 hou2

ze5 hak1 do1 mei5
ze5 hak1 do1 mei5
ze5 hak1 do1 mei5 hou2

Dancing lightly, jump, jump, jump
Twisting while looking at each other
Happy years, smile, smlie, smile
Create waves of singing and dancing

Relaxing dance steps, you and I are dancing
Happy to shoot and must not be less
The sun shines in my heart
Jumping happily

The sky seeps a little light
Everyone hopes
I want to hum this song with confidence
Realizing hope

Let me di da di da di da dance
The most carefree footsteps
How proud of me to hold your hands and dance together
Future to create

Let me di da di da di da dance
Rhythmic footsteps
How proud of me to hold your hands and dance together
What a beautiful moment

Dancing lightly, jump, jump, jump
Twisting while looking at each other
Happy years, smile, smlie, smile
Create waves of singing and dancing

Relaxing dance steps, you and I are dancing
Happy to shoot and must not be less
The sun shines in my heart
Jumping happily

The sky seeps a little light
Everyone hopes
I want to hum this song with confidence
Realizing hope

Let me di da di da di da dance
The most carefree footsteps
How proud of me to hold your hands and dance together
Future to create

Let me di da di da di da dance
Rhythmic footsteps
How proud of me to hold your hands and dance together
What a beautiful moment

What a beautiful moment
What a beautiful moment
What a beautiful moment

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao Weilaim
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.
Advertisement