Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Chai Chai Chai (拆拆拆; Pull, Tear, and Knock Down) is an insert song of the donghua movie Moon Castle: The Space Adventure.

Lyrics

Mandarin version

离开狼的城堡
离开狼的城堡
离开狼的城堡
离开狼的城堡

拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆
拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆

你是披着羊皮的狼还是披着狼皮的羊
没资格做狼 没资格做王
你是不是羊的同党 让羊群把你收养
从此吃草也好 你们都不要吵

拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆
拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆

你是披着羊皮的狼还是披着狼皮的羊
没资格做狼 没资格做王
你是不是羊的同党 让羊群把你收养
从此吃草也好 你们都不要吵

你快走开 小乖乖
狼族请你离开
把你赶出狼的王国
不要随便回来

你快走开 小可爱
你的家让我拆
赶你出狼的部落
只有这种结果

拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆
拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆

你是披着羊皮的狼还是披着狼皮的羊
没资格做狼 没资格做王
你是不是羊的同党 让羊群把你收养
从此吃草也好 你们都不要吵

拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆
拆拆拆拆 拆拆拆拆
把门打开 我们拆

你是披着羊皮的狼还是披着狼皮的羊
没资格做狼 没资格做王
你是不是羊的同党 让羊群把你收养
从此吃草也好 你们都不要吵

你快走开 小乖乖
狼族请你离开
把你赶出狼的王国
不要随便回来

你快走开 小可爱
你的家让我拆
赶你出狼的部落
只有这种结果

你快走开 小乖乖
狼族请你离开
把你赶出狼的王国
不要随便回来

你快走开 小可爱
你的家让我拆
赶你出狼的部落
只有这种结果

lí kāi láng de chéng bǎo
lí kāi láng de chéng bǎo
lí kāi láng de chéng bǎo
lí kāi láng de chéng bǎo
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
nǐ shì pī zhuó yáng pí de láng huán shì pī zhuó láng pí de yáng
méi zī gé zuò láng méi zī gé zuò wáng
nǐ shì bù shì yáng de tóng dǎng ràng yáng qún bǎ nǐ shōu yǎng
cóng cǐ chī cǎo yě hǎo nǐ mén dū bù yào chǎo
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
nǐ shì pī zhuó yáng pí de láng huán shì pī zhuó láng pí de yáng
méi zī gé zuò láng méi zī gé zuò wáng
nǐ shì bù shì yáng de tóng dǎng ràng yáng qún bǎ nǐ shōu yǎng
cóng cǐ chī cǎo yě hǎo nǐ mén dū bù yào chǎo
nǐ kuài zǒu kāi xiǎo guāi guāi
láng zú qǐng nǐ lí kāi
bǎ nǐ gǎn chū láng de wáng guó
bù yào suí biàn huí lái
nǐ kuài zǒu kāi xiǎo kě ài
nǐ de jiā ràng wǒ chāi
gǎn nǐ chū láng de bù luò
zhī yǒu zhè zhǒng jié guǒ
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
nǐ shì pī zhuó yáng pí de láng huán shì pī zhuó láng pí de yáng
méi zī gé zuò láng méi zī gé zuò wáng
nǐ shì bù shì yáng de tóng dǎng ràng yáng qún bǎ nǐ shōu yǎng
cóng cǐ chī cǎo yě hǎo nǐ mén dū bù yào chǎo
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi chāi
bǎ mén dǎ kāi wǒ mén chāi
nǐ shì pī zhuó yáng pí de láng huán shì pī zhuó láng pí de yáng
méi zī gé zuò láng méi zī gé zuò wáng
nǐ shì bù shì yáng de tóng dǎng ràng yáng qún bǎ nǐ shōu yǎng
cóng cǐ chī cǎo yě hǎo nǐ mén dū bù yào chǎo
nǐ kuài zǒu kāi xiǎo guāi guāi
láng zú qǐng nǐ lí kāi
bǎ nǐ gǎn chū láng de wáng guó
bù yào suí biàn huí lái
nǐ kuài zǒu kāi xiǎo kě ài
nǐ de jiā ràng wǒ chāi
gǎn nǐ chū láng de bù luò
zhī yǒu zhè zhǒng jié guǒ
nǐ kuài zǒu kāi xiǎo guāi guāi
láng zú qǐng nǐ lí kāi
bǎ nǐ gǎn chū láng de wáng guó
bù yào suí biàn huí lái
nǐ kuài zǒu kāi xiǎo kě ài
nǐ de jiā ràng wǒ chāi
gǎn nǐ chū láng de bù luò
zhī yǒu zhè zhǒng jié guǒ

Leaving the wolf's castle
Leaving the wolf's castle
Leaving the wolf's castle
Leaving the wolf's castle

Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it
Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it

Are you a wolf in sheep's clothing or a sheep in wolf's clothing
Not qualified to be a wolf, not qualified to be a king
Are you a member of the sheep? Let the sheep adopt you
It’s good to eat grass from now on, don’t make a noise

Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it
Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it

Are you a wolf in sheep's clothing or a sheep in wolf's clothing
Not qualified to be a wolf, not qualified to be a king
Are you a member of the sheep? Let the sheep adopt you
It’s good to eat grass from now on, don’t make a noise

Go away, darling
The wolf clan asks you to leave
Drive you out of the wolf kingdom
Don't come back casually

Go away, cute
Let me tear down your home
Drive you out of the wolf tribe
Only this result

Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it
Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it

Are you a wolf in sheep's clothing or a sheep in wolf's clothing
Not qualified to be a wolf, not qualified to be a king
Are you a member of the sheep? Let the sheep adopt you
It’s good to eat grass from now on, don’t make a noise

Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it
Dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle dismantle
Open the door, we open it

Are you a wolf in sheep's clothing or a sheep in wolf's clothing
Not qualified to be a wolf, not qualified to be a king
Are you a member of the sheep? Let the sheep adopt you
It’s good to eat grass from now on, don’t make a noise

Go away, darling
The wolf clan asks you to leave
Drive you out of the wolf kingdom
Don't come back casually

Go away, cute
Let me tear down your home
Drive you out of the wolf tribe
Only this result

Go away, darling
The wolf clan asks you to leave
Drive you out of the wolf kingdom
Don't come back casually

Go away, cute
Let me tear down your home
Drive you out of the wolf tribe
Only this result

Cantonese version

These lyrics are a dictation.
You are welcome to edit if you have a reliable source for the lyrics.

离开狼的城堡
拆拆拆
离开狼的城堡
拆拆拆

Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路
Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路

你唔再属于狼族 你唔会分享羊肉
我要拆咗你间屋 拆走你嘅幸福
狼群而家将你驱逐 将你变成奴仆
你系羊慨同党 食草已经知足

Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路
Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路

你唔再属于狼族 你唔会分享羊肉
我要拆咗你间屋 拆走你嘅幸福
狼群而家将你驱逐 将你变成奴仆
你系羊慨同党 食草已经知足

完全混账 唯独你
成日会打败仗
行路都竟会受了伤
其实你得个样

完全混账 唯独你
还用最差伎俩
狼族高手 定会将
将你赶出战场

Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路
Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路

你唔再属于狼族 你唔会分享羊肉
我要拆咗你间屋 拆走你嘅幸福
狼群而家将你驱逐 将你变成奴仆
你系羊慨同党 食草已经知足

Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路
Go Go Go Go Go Go Go Go
唔好打道 唔好挡我路

你唔再属于狼族 你唔会分享羊肉
我要拆咗你间屋 拆走你嘅幸福
狼群而家将你驱逐 将你变成奴仆
你系羊慨同党 食草已经知足

完全混账 唯独你
成日会打败仗
行路都竟会受了伤
其实你得个样

完全混账 唯独你
还用最差伎俩
狼族高手 定会将
将你赶出战场

完全混账 唯独你
成日会打败仗
行路都竟会受了伤
其实你得个样

完全混账 唯独你
还用最差伎俩
狼族高手 定会将
将你赶出战场

lei4 hoi1 long4 dik1 sing4 bou2
caak3 caak3 caak3
lei4 hoi1 long4 dik1 sing4 bou2
caak3 caak3 caak3
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
nei5 m4 zoi3 suk6 jyu1 long4 zuk6 nei5 m4 wui2 fan1 hoeng2 joeng4 juk6
ngo5 jiu3 caak3 zo2 nei5 gaan1 nguk1 caak3 zau2 nei5 ge3 hang6 fuk1
long4 kwan4 ji4 gaa1 zoeng3 nei5 keoi1 zuk6 zoeng3 nei5 bin3 sing4 nou4 buk6
nei5 hai6 joeng4 koi3 tung4 dong2 sik6 cou2 ji5 ging1 zi1 zuk1
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
nei5 m4 zoi3 suk6 jyu1 long4 zuk6 nei5 m4 wui2 fan1 hoeng2 joeng4 juk6
ngo5 jiu3 caak3 zo2 nei5 gaan1 nguk1 caak3 zau2 nei5 ge3 hang6 fuk1
long4 kwan4 ji4 gaa1 zoeng3 nei5 keoi1 zuk6 zoeng3 nei5 bin3 sing4 nou4 buk6
nei5 hai6 joeng4 koi3 tung4 dong2 sik6 cou2 ji5 ging1 zi1 zuk1
jyun4 cyun4 wan6 zoeng3 wai4 duk6 nei5
sing4 jat6 wui2 daa2 baai6 zoeng6
hang4 lou6 dou1 ging2 wui2 sau6 liu5 soeng1
kei4 sat6 nei5 dak1 go3 joeng6
jyun4 cyun4 wan6 zoeng3 wai4 duk6 nei5
waan4 jung6 zeoi3 caa1 gei6 loeng5
long4 zuk6 gou1 sau2 ding6 wui2 zoeng3
zoeng3 nei5 gon2 ceot1 zin3 coeng4
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
nei5 m4 zoi3 suk6 jyu1 long4 zuk6 nei5 m4 wui2 fan1 hoeng2 joeng4 juk6
ngo5 jiu3 caak3 zo2 nei5 gaan1 nguk1 caak3 zau2 nei5 ge3 hang6 fuk1
long4 kwan4 ji4 gaa1 zoeng3 nei5 keoi1 zuk6 zoeng3 nei5 bin3 sing4 nou4 buk6
nei5 hai6 joeng4 koi3 tung4 dong2 sik6 cou2 ji5 ging1 zi1 zuk1
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
Go Go Go Go Go Go Go Go
m4 hou2 daa2 dou6 m4 hou2 dong2 ngo5 lou6
nei5 m4 zoi3 suk6 jyu1 long4 zuk6 nei5 m4 wui2 fan1 hoeng2 joeng4 juk6
ngo5 jiu3 caak3 zo2 nei5 gaan1 nguk1 caak3 zau2 nei5 ge3 hang6 fuk1
long4 kwan4 ji4 gaa1 zoeng3 nei5 keoi1 zuk6 zoeng3 nei5 bin3 sing4 nou4 buk6
nei5 hai6 joeng4 koi3 tung4 dong2 sik6 cou2 ji5 ging1 zi1 zuk1
jyun4 cyun4 wan6 zoeng3 wai4 duk6 nei5
sing4 jat6 wui2 daa2 baai6 zoeng6
hang4 lou6 dou1 ging2 wui2 sau6 liu5 soeng1
kei4 sat6 nei5 dak1 go3 joeng6
jyun4 cyun4 wan6 zoeng3 wai4 duk6 nei5
waan4 jung6 zeoi3 caa1 gei6 loeng5
long4 zuk6 gou1 sau2 ding6 wui2 zoeng3
zoeng3 nei5 gon2 ceot1 zin3 coeng4
jyun4 cyun4 wan6 zoeng3 wai4 duk6 nei5
sing4 jat6 wui2 daa2 baai6 zoeng6
hang4 lou6 dou1 ging2 wui2 sau6 liu5 soeng1
kei4 sat6 nei5 dak1 go3 joeng6
jyun4 cyun4 wan6 zoeng3 wai4 duk6 nei5
waan4 jung6 zeoi3 caa1 gei6 loeng5
long4 zuk6 gou1 sau2 ding6 wui2 zoeng3
zoeng3 nei5 gon2 ceot1 zin3 coeng4

Leaving the wolf's castle
Dismantle
Leaving the wolf's castle
Dismantle

Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way
Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way

You don’t belong to the wolf clan anymore, you don’t share lamb
I want to tear down your house, tear down your happiness
The wolves and home will drive you out and turn you into a slave
You are a fellow of the sheep

Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way
Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way

You don’t belong to the wolf clan anymore, you don’t share lamb
I want to tear down your house, tear down your happiness
The wolves and home will drive you out and turn you into a slave
You are a fellow of the sheep

Total bastard, only you
Cheng Il will defeat the war
I'll be hurt even when I walk.
Actually you need something

Total bastard, only you
Still use the worst trick
The wolf clan master will surely
Drive you out of the battlefield

Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way
Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way

You don’t belong to the wolf clan anymore, you don’t share lamb
I want to tear down your house, tear down your happiness
The wolves and home will drive you out and turn you into a slave
You are a fellow of the sheep

Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way
Go Go Go Go Go Go Go Go
Don't fight the way, don't get in my way

You don’t belong to the wolf clan anymore, you don’t share lamb
I want to tear down your house, tear down your happiness
The wolves and home will drive you out and turn you into a slave
You are a fellow of the sheep

Total bastard, only you
Cheng Il will defeat the war
I'll be hurt even when I travel.
Actually you need something

Total bastard, only you
Still use the worst trick
The wolf clan master will surely
Drive you out of the battlefield

Total bastard, only you
Cheng Il will defeat the war
I'm hurt when I travel
Actually you need something

Total bastard, only you
Still use the worst trick
The wolf clan master will surely
Drive you out of the battlefield

Navigation

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao WeilaimYuedingm
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.

References


Other languages: Chinese
Advertisement