Pleasant Goat Wiki
Advertisement

"Don't Think I'm Only a Goat" (Chinese: 别看我只是一只羊, also translated as "Even Though I'm Just a Little Goat") is the first and the most classic theme song of donghua series Pleasant Goat and Big Big Wolf. The Mandarin version sung by Ivy Koo is also titled "Don't Think I'm Only Goat" (Chinese: 别看我只是羊). The Cantonese versions sung by Law Chung-yan and Tam Ka-chuen and by Michael Tse are titled "I'm Only a Goat" (Chinese: 我只是一只羊).

The song is referred to by the alternate English name of "Don't Look Down Because I'm a Goat" in the English version of "Not Easy to Be a Celebrity" (Joys of Seasons, episode 91).

Usage

The version sung by Ivy Koo is the opening theme of:

Pleasant Goat and Big Big Wolf
Pleasant Goat Sports Game
The Super Adventure (movie)
The Happy Diary
Happy Formula
Man Jing Tou

and the ending theme of:

Pleasant Goat and Big Big Wolf
Pleasant Goat Sports Game
The Happy Diary
Happy Formula
Marching to the New Wonderland
The Little Detective
Pleasant Goat Fun Class: Animals & Plants
Pleasant Goat Fun Class: Sports are Fun
Man Jing Tou
Adventures in the Sea
War of Invention
Pleasant Goat Fun Class: The Earth Carnival
Pleasant Goat Fun Class: Travel Around the World
Pleasant Goat Fun Class: Idiom World
Pleasant Goat Fun Class: Finding Treasures
Mighty Little Defenders
The Intriguing Alien Guests
Against the Dark Force
Dunk for Victories
Ultimate Battle: The Next Generation

The version sung by Law Chung-yan and Tam Ka-chuen is the opening theme of episodes 201 - 300 of Pleasant Goat and Big Big Wolf Cantonese dub.

The version sung by Michael Tse is the opening theme of episodes 301 - 400 of Pleasant Goat and Big Big Wolf Cantonese dub.

The version sung by Camellia Yang is the opening theme of Joys of Seasons.

The version sung by Yang Yangyang is the opening theme of the movie Amazing Pleasant Goat. This version is chorused by Li Yining, Liao Zixuan, Yang Xinyi, Yu Jingjing, Liu Kexin, Zhu Zhixuan and Li Ruiyi.

The version sung by He Lingshuang is the opening theme of the movie Amazing Pleasant Goat Cantonese dub.

Lyrics

Mandarin Version

喜羊羊 美羊羊 懒羊羊 沸羊羊
慢羊羊 软绵绵 红太狼 灰太狼

别看我只是一只羊
绿草因为我变得更香
天空因为我变得更蓝
白云因为我变得柔软

别看我只是一只羊
羊儿的聪明难以想象
天再高心情一样奔放
每天都追赶太阳

有什么难题去牵绊我都不会去心伤
有什么危险在我面前也不会去慌乱
就算有狼群把我追捕也当作游戏一场

在什么时间都爱开心笑容都会飞翔
就算会摔倒站得起来永远不会沮丧
在所有天气拥有叫人大笑的力量
虽然我只是羊

喜羊羊 美羊羊 懒羊羊 沸羊羊
慢羊羊 软绵绵 红太狼 灰太狼

别看我只是一只羊
绿草因为我变得更香
天空因为我变得更蓝
白云变得更柔软

有什么难题去牵绊我都不会去心伤
有什么危险在我面前也不会去慌乱
就算有狼群把我追捕也当作游戏一场

在什么时间都爱开心笑容都会飞翔
就算会摔倒站得起来永远不会沮丧
在所有天气拥有叫人大笑的力量
虽然我只是羊
虽然我只是羊

喜羊羊 美羊羊 懒羊羊 沸羊羊
慢羊羊 软绵绵 红太狼 灰太狼

Xǐ Yángyáng Měi Yángyáng Lǎn Yángyáng Fèi yángyáng
Màn Yángyáng Ruǎn Miánmián Hóng Tàiláng Huī Tàiláng

Biékàn wǒ zhǐ shì yī zhī yáng
Lǜcǎo yīnwèi wǒ biànde gèngxiāng
Tiānkōng yīnwèi wǒ biànde gènglán
Báiyún yīnwèi wǒ biànde róuruǎn

Biékàn wǒ zhǐ shì yī zhī yáng
Yáng’ér de cōngmíng nányǐ-xiǎngxiàng
Tiān zài gāo xīnqíng yīyàng bēnfàng
Měitiān dōu zhuīgǎn tàiyáng

Yǒu shénme nántí qù qiānbàn wǒ dōu bùhuì qù xīnshāng
Yǒu shénme wēixiǎn zài wǒ miàn qián yě bùhuì qù huāngluàn
Jiùsuàn yǒu lángqún bǎ wǒ zhuībǔ yě dàngzuò yóuxì yīcháng

Zài shénme shíjiān dōu ài kāixīn xiàoróng dōuhuì fēixiáng
Jiùsuàn huì shuāidǎo zhàndeqǐlái yǒngyuǎn bùhuì jǔsàng
Zài suǒyǒu tiānqì yōngyǒu jiào rén dàxiào de lìliàng
Suīrán wǒ zhǐshì yáng

Xǐ Yángyáng Měi Yángyáng Lǎn Yángyáng Fèi yángyáng
Màn Yángyáng Ruǎn Miánmián Hóng Tàiláng Huī Tàiláng

Biékàn wǒ zhǐ shì yī zhī yáng
Lǜcǎo yīnwèi wǒ biànde gèngxiāng
Tiānkōng yīnwèi wǒ biànde gènglán
Báiyún biànde gèng róuruǎn

Yǒu shénme nántí qù qiānbàn wǒ dōu bùhuì qù xīnshāng
Yǒu shénme wēixiǎn zài wǒ miàn qián yě bùhuì qù huāngluàn
Jiùsuàn yǒu lángqún bǎ wǒ zhuībǔ yě dàngzuò yóuxì yīcháng

Zài shénme shíjiān dōu ài kāixīn xiàoróng dōuhuì fēixiáng
Jiùsuàn huì shuāidǎo zhàndeqǐlái yǒngyuǎn bùhuì jǔsàng
Zài suǒyǒu tiānqì yōngyǒu jiào rén dàxiào de lìliàng
Suīrán wǒ zhǐshì yáng
Suīrán wǒ zhǐshì yáng

Xǐ Yángyáng Měi Yángyáng Lǎn Yángyáng Fèi yángyáng
Màn Yángyáng Ruǎn Miánmián Hóng Tàiláng Huī Tàiláng

Weslie, Tibbie, Paddi, Sparky
Slowy, Old Mandy, Wolnie and Wolffy

Don't think I'm only a goat
Because of me, the green grass is more fragrant,
the blue sky is more brilliant,
and the cloud is more fluffy

Don't think I'm only a goat
Our intelligence is beyond your imagination
Our mood is still carefree no matter how far away the sky is
We chase the sun everyday

I won't become pessimistic in the face of a predicament
I won't panic when danger is afoot
Even if a pack of wolves is chasing me, I treat it like a game

I will be happy all the time with my smile soaring
I would stand up rather than drown in depression if I fall down
I am able to make laughter in any weather
Even though I'm just a goat

Weslie, Tibbie, Paddi, Sparky
Slowy, Old Mandy, Wolnie and Wolffy

Don't think I'm only a goat
Because of me, the green grass is more fragrant,
and the blue sky is more brilliant
The cloud is more fluffy

I won't become pessimistic in the face of a predicament
I won't panic when danger is afoot
Even if a pack of wolves is chasing me, I treat it like a game

I will be happy all the time with my smile soaring
I would stand up rather than drown in depression if I fall down
I am able to make laughter in any weather
Even though I'm just a goat
Even though I'm just a goat

Weslie, Tibbie, Paddi, Sparky
Slowy, Old Mandy, Wolnie and Wolffy

Do not underestimate me as a goat
The grass smells better for me
The sky turns brighter for me
The clouds become softer for me
Pleasant Goat, Beauty Goat
Lazy Goat, Sparky Goat
Slowy Goat, Softie
Red Wolf and Big Big Wolf

Cantonese Version

梦会笑 羊会笑 饿到叫 狼会叫
若你笑 羊也笑 若你叫 狼也叫

青青的小草正在唱
不应该睇小我哋羊羊
叻叻的思想有若阳光
醒醒的睇穿破坏伎俩

咕咕的青蛙也在唱
嗰一位斗胆要食羊羊
哗哗的凶狠确是狼胎
日日预备要打仗

与食肉猛兽日夜战斗总不会吃败仗
与豺狼斗智行行企企轻松永无紧张
看肥羊最懒肥羊最靓就令狼梦中痴想

众力量细细合力砌砌艰险也有路向
靠和平友爱铜墙铁壁IQ更胜刀枪
看羊羊叫叫羊羊笑笑沐浴阳光
将灰太狼激涨

梦会笑 羊会笑 饿到叫 狼会叫
若你笑 羊也笑 若你叫 狼也叫

咕咕的青蛙也在唱
嗰一位斗胆要食羊羊
哗哗的凶狠确是狼胎
日日预备要打仗

与食肉猛兽日夜战斗总不会吃败仗
与豺狼斗智行行企企轻松永无紧张
看肥羊最懒肥羊最靓就令狼梦中痴想

众力量细细合力砌砌艰险也有路向
靠和平友爱铜墙铁壁IQ更胜刀枪
看羊羊叫叫羊羊笑笑沐浴阳光
将灰太狼激涨
将灰太狼激涨

喜羊羊 美羊羊 懒羊羊 沸羊羊
慢羊羊 软绵绵 红太狼 灰太狼

Mung6 wui5 siu3 joeng4 wui5 siu3 ngo6 dou3 giu3 long4 wui5 giu3
Joek6 nei5 siu3 joeng4 jaa5 siu3 joek6 nei5 giu3 long4 jaa5 giu3

Cing1 cing1 dik1 siu2 cou2 zing3 zoi6 coeng3
Bat1 jing1 goi1 tai2 siu2 ngo5 dei6 joeng4 joeng4
Lek1 lek1 dik1 si1 soeng2 jau5 joek6 joeng4 gwong1
Sing2 sing2 dei2 tai2 cyun1 po3 waai6 gei6 loeng5

Gu1 gu1 dik1 cing1 waa1 jaa5 zoi6 coeng3
Go2 jat1 wai6 dau3 daam2 jiu3 sik6 jeong4 jeong4
Waa1 waa1 dik1 hung1 han2 kok3 hai6 long4 toi1
Jat6 jat6 jyu6 bei6 jiu3 daa2 zoeng3

Jyu5 sik6 juk6 maang5 sau3 jat6 je6 zin3 dau3 zung2 bat1 wui6 hek3 baai6 zoeng6
Jyu5 caai4 long4 dau3 zi3 hang4 hang4 kei5 kei5 hing1 sung1 wing5 mou4 gan2 zoeng1
Hon3 fei4 joeng4 zeoi3 laan5 fei4 joeng4 zeoi3 leng3 zau6 ling6 long4 mung6 zung1 ci1 soeng2

Zung3 lik6 loeng4 sai3 sai3 hap6 lik6 cai3 cai3 gaan1 him2 jaa5 jau5 lou6 hoeng3
Kaau3 wo4 ping4 jau5 oi3 tung4 coeng4 tit3 bik1 I Q gang1 sing3 dou1 coeng1
Hon3 joeng4 joeng4 giu3 giu3 joeng4 joeng4 siu3 siu3 muk6 juk6 joeng4 gwong1
Zoeng1 Fui1 Taai3-long4 gik1 zoeng2

Mung6 wui5 siu3 joeng4 wui5 siu3 ngo6 dou3 giu3 long4 wui5 giu3
Joek6 nei5 siu3 joeng4 jaa5 siu3 joek6 nei5 giu3 long4 jaa5 giu3

Gu1 gu1 dik1 cing1 waa1 jaa5 zoi6 coeng3
Go2 jat1 wai6 dau3 daam2 jiu3 sik6 jeong4 jeong4
Waa1 waa1 dik1 hung1 han2 kok3 hai6 long4 toi1
Jat6 jat6 jyu6 bei6 jiu3 daa2 zoeng3

Jyu5 sik6 juk6 maang5 sau3 jat6 je6 zin3 dau3 zung2 bat1 wui6 hek3 baai6 zoeng6
Jyu5 caai4 long4 dau3 zi3 hang4 hang4 kei5 kei5 hing1 sung1 wing5 mou4 gan2 zoeng1
Hon3 fei4 joeng4 zeoi3 laan5 fei4 joeng4 zeoi3 leng3 zau6 ling6 long4 mung6 zung1 ci1 soeng2

Zung3 lik6 loeng4 sai3 sai3 hap6 lik6 cai3 cai3 gaan1 him2 jaa5 jau5 lou6 hoeng3
Kaau3 wo4 ping4 jau5 oi3 tung4 coeng4 tit3 bik1 I Q gang1 sing3 dou1 coeng1
Hon3 joeng4 joeng4 giu3 giu3 joeng4 joeng4 siu3 siu3 muk6 juk6 joeng4 gwong1
Zoeng1 Fui1 Taai3-long4 gik1 zoeng2
Zoeng1 Fui1 Taai3-long4 gik1 zoeng2

Xǐ Yángyáng Měi Yángyáng Lǎn Yángyáng Fèi yángyáng
Màn Yángyáng Ruǎn Miánmián Hóng Tàiláng Huī Tàiláng

Dreams laugh, goats laugh, Wolves are so hungry that they howl
If you laugh, so will the goats; if you howl, so will the wolves

The green grass is singing:
Don't look down upon us goats
Our smart mind is like sunshine
and we can look through bad tricks clearly

The ribbiting frog is also singing:
Those wolves dare to eat our goats
They're truly cruel
So we must prepare for fights every day

Fighting against the beasts we never fail
Competing on wits we can also win indolently and easily
We goats are lazy and pretty so the wolves dream of eating us

Though we have little power, we pull together and we find the solution to difficulties
We love peace and friendliness so we are strong, intelligence is more important than force
Look, the goats are howling and laughing bathing in sunshine
Making Wolffy annoyed

Dreams laugh, goats laugh, Wolves are so hungry that they howl
If you laugh, so will the goats; if you howl, so will the wolves

The ribbiting frog is also singing:
Those wolves dare to eat our goats
They're truly cruel
So we must prepare for fights every day

Fighting against the beasts we never fail
Competing on wits we can also win indolently and easily
We goats are lazy and pretty so the wolves dream of eating us

Though we have little power, we pull together and we find the solution to difficulties
We love peace and friendliness so we are strong, intelligence is more important than force
Look, the goats are howling and laughing bathing in sunshine
Making Wolffy annoyed
Making Wolffy annoyed

Weslie, Tibbie, Paddi, Sparky
Slowy, Old Mandy, Wolnie and Wolffy

English Versions

The Disney English dubs included an English version of the opening titled "Even Though I'm Just a Little Goat". Other unofficial English versions also exist.

I look up, I look down, and everywhere I go
I'm happy there I know it's like a miracle

Even though I'm just a little goat
Because of me the earth is smiling
The beautiful sky is shining
Feel the summer wind a blowing

Even though I'm just a little goat
I'm smarter than you can imagine
My happiness is bigger than the sky
Because I follow the Sun

No matter what happens, I won't let it upset me
When danger comes around me, I won't let it get me
Even if the wolves try to catch me, just make it a game for fun

With a smile in your heart, just keep on trying
When we fall, we get up and keep on flying
No matter what the weather, we can laugh our cares away
I'm just a little goat

This translated version by Ave. 6 Music Studio is a well-known unofficial one in China. It's lyrics by Daphne and sung by Amos.[1]

Green grass, blue sky, red flower, white clouds
Green grass, blue sky, red flower, white clouds

I'm a little little lamb
I like the green green green grass
I like the blue blue blue sky
I love the white white white clouds

I'm a super super lamb
I'm the beautiful and smart lamb
I will study study study hard
I'm the lovely fat lamb

I'm strong! I'm beautiful! I'm lovely! I'm handsome!
I'm strong! I'm beautiful! I'm lovely! I'm handsome!
If you ask me, who are you? Who are you, my dear, my dear?

I'm strong! I'm beautiful! I'm lovely! I'm handsome!
I'm strong! I'm beautiful! I'm lovely! I'm handsome!
If you ask me, who are you? Who are you, my dear, my dear?
I'm the super fat lamb!

Korean Version

The KBS Korean dubs of Marching to the New Wonderland, The Little Detective and Pleasant Goat Fun Class: Animals & Plants included a Korean version of the ending theme.

시양양 메이양양 란양양 페이양양
만양양 누안양양 홍타이랑 후이타이랑
나는 사랑스러운 양
풀밭을 향기롭게 하지
하늘엔 푸른빛이 가득
구름은 몽실몽실

어떤 어려움도 나는 슬퍼하지 않아
어떤 위험에도 나는 당황하지 않아
늑대가 쫓아와도 난 무섭지 않아 괜찮아

오 언제 어디서나 나는 명랑하게 웃어
오 넘어져도 일어나면 실망할 일 없지
오 비가 와도 해가 떠도 웃을 수 있어
나는야 시양양
나는야 시양양

시양양 메이양양 란양양 페이양양
만양양 누안양양 홍타이랑 후이타이랑
랄라라 랄라라 랄라라 라라라라

Si Yang-yang Mei Yang-yang Lan Yang-yang Pei Yang-yang
Man Yang-yang Nuan Yang-yang Hong Tai-lang Hui Tai-lang

Naneun salangseuleoun yang
Pulbat-eul hyang-gilobge haji
Haneul-en puleunbich-i gadeug
Guleum-eun mongsilmongsil

Eotteon eolyeoumdo naneun seulpeohaji anh-a
Eotteon wiheom-edo naneun danghwanghaji anh-a
Neugdaega jjoch-awado nan museobji anh-a gwaenchanh-a

O eonje eodiseona naneun myeonglanghage us-eo
O neom-eojyeodo il-eonamyeon silmanghal il eobsji
O biga wado haega tteodo us-eul su iss-eo
Naneun-ya siyang-yang
Naneun-ya siyang-yang

Si Yang-yang Mei Yang-yang Lan Yang-yang Pei Yang-yang
Man Yang-yang Nuan Yang-yang Hong Tai-lang Hui Tai-lang
Lallala lallala lallala lalalala

Weslie, Tibbie, Paddi, Sparky
Slowy, Jonie, Wolnie and Wolffy

I am a lovely goat
Making the grass more fragrant
The sky is full of blue light
The cloud is hazy and hazy

No matter the difficulty, I am not sad
I don't panic at any risk
Even if the wolf chases me, I'm not afraid, it's okay

Oh, anytime anywhere I smile cheerfully
Oh, even if I fall, I won't be disappointed if I get up
Oh, even if it rains, even if the sun rises, I can smile
I am Weslie
I am Weslie

Weslie, Tibbie, Paddi, Sparky
Slowy, Jonie, Wolnie and Wolffy
Lalala Lalala Lalala Lalalala

Mongolian Version

The NMTV Mongolian dubs of Flying Island: The Sky Adventure and The Athletic Carousel has a Mongolian version of this song, which serves as the only opening and ending theme.

ᠨᠣᠮᠣᠶ ᠬᠣᠨᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠶ ᠪᠠᠰᠤᠭᠠᠷᠠᠶ
ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠸ
ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ
ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠡᠭᠦᠯᠡ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠨᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ
ᠠᠶᠤᠯᠲᠤ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ
ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ
ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠶ

ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ
ᠠᠶᠤᠯᠲᠤ ᠴᠢᠨᠣ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ
ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ
ᠠᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠶ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ
ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ
ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠶ

ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠤᠮ
ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠬᠣᠨᠢ ᠶᠤᠮ

Номой хонь гэж битгий басаарай
Ногоон тал бол миний бэлчээр юм шүү
Хөдөө талдаа дураараа тоглоно
Хөвөн үүл нямыг дагаж нүүнэ

Арга самбаа ухаан хурц
Аюулт чононоос айхгүй
Аюул түгшүүр гэнэт ирсэн ч
Ажиггүй зайлдаг
Хөөрхөн найзуудтайгаа хамт
Хэзээ ч жаргалтай

Арга самбаа ухаан хурц
Аюулт чононоос айхгүй
Аюул түгшүүр гэнэт ирсэн ч
Ажиггүй зайлдаг
Хөөрхөн найзуудтайгаа хамт
Хэзээ ч жаргалтай

Би бол цовоо хонь юм
Би бол дэгжин хонь юм

Please don't think I am a weak sheep
The Green Green Grassland is my pasture
Play in the countryside at will
Chasing cotton, cloud, and sun

Agility is sharp
I'm not afraid of wolves
When danger comes suddenly
I avoid it indifferently
With lovely friends
Happy whenever

Agility is sharp
I'm not afraid of wolves
When danger comes suddenly
I avoid it indifferently
With lovely friends
Happy whenever

I am a lively sheep
I am a naughty sheep

Japanese Version

There is an unofficial Japanese dub with the opening theme titled "ヒツジといっても" ("Hitsujito Ittemo", Even Though I'm a Goat). It's lyrics and sung by rutia.

喜羊羊 美羊羊 懶羊羊 沸羊羊
慢羊羊 軟綿綿 紅太狼 灰太狼

ヒツジでありながら
我々がいるからこそ
草はもっとおいしく
空もいっそ晴れるだろう

ヒツジでありながら
人は思い難い
毎日にこにこして
お日様を出会う

困ったことがあっても 引っ込まない
どんな危ない時でも怯まない
オオカミに追われでも遊びと見ます

どなん時でも笑顔さえ飛ぶ
転んでも立ち上がって落ち込まない
どんな天気でも笑わす力がある
ヒツジといっても

Xǐ Yángyáng Měi Yángyáng Lǎn Yángyáng Fèi yángyáng
Màn Yángyáng Ruǎn Miánmián Hóng Tàiláng Huī Tàiláng

Hitsuji dearinagara
Wareware ga iru kara koso
Kusa wa motto oishiku
Sora mo isso hareru darō

Hitsuji dearinagara
Hito wa omoi-gatai
Mai'nichi niconicoshite
Ohi-sama wo deau

Komatta koto ga attemo hikkomanai
Donna abunai toki demo hirumanai
Ōkamini oware demo asobito mimasu

Donna toki demo egaosae tobu
Korondemo tachiagatte ochikomanai
Donna tenki demo warawasu chikara ga aru
Hitsujito ittemo

Weslie, Tibbie, Paddi, Sparky
Slowy, Old Mandy, Wolnie and Wolffy

I'm a goat
Because of our existence
The grass is more fragrant
The sky is more brilliant

I'm a goat
Who is beyond your imagination
We smile every day
And we meet with Mr. Sun

I won't give up in the face of a predicament
I won't fear when danger is afoot
Even when chased by wolves, I treat it like a game

My smile is soaring all the time
I would stand up rather than drown in depression if I fall down
I am able to make laughter in any weather
Even though I'm a goat

Game Version

The video game Where's My Water? Featuring XYY features instrumental remixes of the theme song.

Video

 	喜羊羊与灰太狼_-经典版主题曲MV:别看我只是一只羊_-Pleasant_Goat_and_Big_Big_Wolf 	 			  

Navigation

Songs
Donghua series Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi YangmcQisimiaoxiang Xi YangyangmGei Kuaile JiayoumKuaile JingjichangmLan Yangyang Dang DachumcYangyang Xiao XinyuanmcBaibian Xiao CaifengmcMama Le FengkuangmcXiha Chuang ShijiemcYangyang Xiao ZhentanmZhiqu Yang XuetangmcLanse ManyoumJia Ren Jiu Jia Hui TailangmcFaming Da ZuozhanmXiha Chuang YunduanmYonggan XiangqianmShengli de ZhongdianmShouhu zhi GuangmJiu Zai ShenbianmYangyang XingdongduimXiwang zhi LanmChuangzao WeilaimYuedingm
Movie 1 Happy Niu Year Ni Zui NiumYongbao Chuntianmc
Movie 2 Dajia Yiqi Xi YangyangmcZuoshou YoushoumWo Ai PingdiguomMengjian GuodongmWo Ai Hui Tailangm
Movie 3 Yangyang DingguaguamcXingguang Xia de MengxiangmcChai Chai ChaimcHong Tailang KuangxiangqumcWudi Pingdiguomc
Movie 4 Xi Yangyang Hui Tailang zhi GemcWomen You WugongmcFeiteng de XinmcXiaoshihoumc
Movie 5 Kaixin de ZhandoumcBaowei DiqiumcWo Yao Gao FeimcShange Duichangmc
Movie 6 He Mengxiang FeixiangmcYongyou WeilaimcFeng Zhong de XiangyumcTianshim
Movie 7 ZhijimcLang Zu JueqimcShanliang de LiliangmcZhiyao You Mengxiangm
Movie 8 Biekan Wo Zhi Shi Yi Zhi Yang 2022mJiu Shi GuanjunmNifeng ShengzhangmGuanlan Qingchunm
Wolffy Movies Wo Ai Ni, Hui TailangmWo Yiding Hui Huilai dem
Other Languages Even Though I'm Just a Little GoatEnglishWhat a Goat!Hindi
Note: superscript "m" stands for Mandarin, "c" stands for Cantonese, and others stand for themselves.

References

Other languages: Chinese
Advertisement