Pleasant Goat Wiki
Advertisement

Against the Dark Force (Chinese: 异国大营救) is the thirty-second season of the Pleasant Goat and Big Big Wolf series, and the third season of the Mighty Little Defenders series (and, by extension, the fourth season of the War of Invention storyline, though the only invention shown is General Wolf's Ultimate Chip). Its opening theme is "By Your Side" by Peng Zhenxian.

Plot

The Chinese logo

Qimao Kingdom was in chaos because of the dark power. Weslie and his friends unanticipatedly rescued Princess Haoyue of Qimao Kingdom. To help Princess Haoyue, they set out for Qimao Kingdom. In the process, except for Paddi and Wolffy, all their companions went ballistic and controlled by the queen and is against them. Along the way, Paddi and Wolffy who can’t punch one’s way out of a paper bag, are surrounded by the companions of the catify Weslie. Can they awake their companions with the love in their hearts? And Princess Haoyue who traveled all the way seemed to be very worried, what is the dark power hidden behind it? All the mysteries are in "Against the Dark Force".

Staff

 • Animation directors: Chen Xiongbin, Chen Lijin, Rong Yuqing, Zhou Zeju, Quan Chao, Cai Muyan, Lin Jiashu, He Yingqiang
 • Art Director: Chen Yuanyuan
 • Art design: He Jieyin, Mai Wanxia, ​​Li Shiyu, Xu Zhuojie, Wang Jianhao, Cai Yanbing, Lin Longhua, Chen Shuocong
 • Animation design: Liang Songxian, Nie Haofan, Chen Dong, Zhao Jiaxin, Huang Miaoming, Wen Rujie, Zhang Hanwen, Gan Jingmin, Yang Yi, Huang Weijia, Liu Siting, Huang Meiping, Li Xin, Liang Xilun, He Zihua, Luo Wencheng, Wen Zihao, Zhang Huiying, Fang Peiwei, Chen Meihui , Chen Defeng, Sun Hai, Huang Shuhan, Tian Shutian, Su Zehua, Yang Lu, Lin Shitong, Huang Kaixuan, Zhang Caihui, Cai Kuichang, Liang Chaojie, He Wenyi, Chen Yinglin, Zhao Jingwei, Xiang Jiajun, Li Jiaoting
 • Three-dimensional production: Zhang Cheng, Yin Runzhong, Lan Qichao, Tang Wuqiang, Wang Xin, Li Yingqi, Wang Jialu, Gong Cun, Lao Yunyu
 • Producers: Cai Ruiqiong, Zhang Xian, Su Wanzi, Yan Liting
 • Production Coordinator: Ma Yanni, Li Chunying, Guo Sisi, Ren Li
 • Media distribution: Qiu Haiyan, Ding Dan
 • Promotion: Liang Yanni, Guan Xiaowen, Feng Xiaoping, Liang Zhicheng
 • Marketing promotion: Xue Wenjun, Zhuang Xuelian
 • Post-production: Sun Caixia, Xian Jingwen, He Yuqing, Wu Xueli, Huang Shihong
 • Sound production: Guangzhou Xianwu Culture Communication Co., Ltd., Kuang Yingqi, Xie Yutian, Du Yanyun, Yu Miao, Che Xing, Zhang Xuanyu
 • Audio Director, Motion Effects/Mixer: Kuang Yingqi
 • Recording: Miao Haibiao
 • Editors: Guo Minqi, Wu Chaowei, Shi Jianna
 • Planning and Coordination: Guo Peng
 • Screenwriters: Liu Zemin, Liu Qingrun, Huang Zexuan, Zhu Haiying, Chen Nan, Chen Xiaodan, Li Disi, Huang Wenji
 • Director: Huang Junming, Hu Dan
 • Producer: Huang Xiaoxue
 • Producer, Distributor, Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd.

Cast

 • Zu Liqing for Weslie, Mingri and Xiaoqiang
 • Zhang Lin for Wolffy and Random Snowmen Villagers
 • Liang Ying for PaddiWilie and Qimao Kingdom Queen,
 • Deng Yuting for TibbieJonie, Snowmen Villagers
 • Liu Hongyun for Sparky, Haoyue and XiaoMu
 • Gao Quansheng for Slowy, Qimao Kingdom King, QiangBa and Snowmen Villagers
 • Zhao Na for Wolnie, Fulai, Keke's Mother and Snowmen Villagers
 • Li Tuan for Guxin Lang, Keke's Father, Answer question Genie and Snowmen Villagers
 • Yang Fei for General Wolf


Episodes

No. Title Scripted by Directed by Original air date
01 "A Magical Start"
"Shenqi de Kaiduan" (神奇的开端)
Liu Zemin Chen Xiongbin July 17, 2020
02 "New to Qimao Kingdom"
"Chu Ru Qimaoguo" (初入奇猫国)
Chen Xiaodan Lin Jiashu July 17, 2020
03 "In a Desperate Situation"
"Xianru Juejing" (陷入绝境)
Liu Qingrun Cai Muyan July 17, 2020
04 "Thunder Valley"
"Leidian Shangu" (雷电山谷)
Huang Wenji Huang Junming, Hu Dan July 17, 2020
05 "Running Towards the Station"
"Benxiang Chezhan" (奔向车站)
Chen Xiaodan Huang Junming, Hu Dan July 17, 2020
06 "Hello, Qihua Town"
"Nihao, Qihua Zhen" (你好,奇花镇)
Huang Wenji Rong Yuqing July 17, 2020
07 "Flower Field Crisis"
"Huatian Weiji" (花田危机)
Liu Zemin Huang Junming, Hu Dan July 18, 2020
08 "Infiltration"
"Qianru" (潜入)
Huang Zexuan Zhou Zeju July 18, 2020
09 "Prison Break Fiasco"
"Yueyu Fengbo" (越狱风波)
Liu Zemin Quan Chao July 18, 2020
10 "Rescue"
"Yingjiu" (营救)
Li Disi Huang Junming, Hu Dan July 18, 2020
11 "Poisonous Thorn Forest"
"Du Jingji Lin" (毒荆棘林)
Chen Xiaodan Chen Lijin July 18, 2020
12 "Seven-Colored Flowers Bloom"
"Qise Hua Kai" (七色花开)
Huang Zexuan He Yingqiang July 18, 2020
13 "Encounter With Strange Beasts"
"Zaoyu Qishou" (遭遇奇兽)
Zhou Zeju Zhou Zemin July 19, 2020
14 "Mysterious Ice Town"
"Shenmi de BingXue Zhen(神秘的冰雪镇)
Huang Junmin and Hu Dan Li Disi July 19, 2020
15 "Hide-and-Seek"
"Duo MaoMao(躲猫猫)
Huang Junmin and Hu Dan Liu Qinrun July 19, 2020
16 "Ice Land"
"Bingxue Leyuan(冰雪乐园)
Chen Lijin Huang Wenji July 19, 2020
17 "Old Friends Cooperation"
"" (旧友合作)
Huang Zexuan Lin Jiashu July 19, 2020
18 "Scattered Pieces"
"" (散落的碎片)
Liu Zemin He Yingqiang July 19, 2020
19 "Dangerous Spa Trip"
"" (危险的温泉之旅)
Li Disi Huang Junming, Hu Dan July 20, 2020
20 "Snow Counter Strike"
"" (雪地反击战)
Li Disi Quan Chao July 20, 2020
21 "Snow City Miracle"
"" (雪城奇迹)
Liu Zemin Rong Yuqing July 20, 2020
22 "Quicksand Town"
"" (流沙镇)
Shi Jianna Cai Muyan July 20, 2020
23 "Saving Water"
"" (救命水源)
Chen Xiaodan Huang Junming, Hu Dan July 20, 2020
24 "Capture the Water"
"" (夺水)
Liu Qingrun Chen Xiongbin July 20, 2020
25 "Save Sparky"
"" (拯救沸羊羊)
Chen Xiaodan Huang Junming, Hu Dan July 21, 2020
26 "Escape"
"" (逃离)
Liu Qingrun Huang Junming, Hu Dan July 21, 2020
27 "Wandering Desert"
"" (流浪沙漠)
Liu Zemin Huang Junming, Hu Dan July 21, 2020
28 "Release the Bracelet"
"" (解除手环)
Shi Jianna Cai Muyan July 21, 2020
29 "Go Deep into Shuiling Town"
"" (深入水灵镇)
Shi Jianna Chen Xiongbin July 21, 2020
30 "Havoc in Shuiling Town"
"" (大闹水灵镇)
Liu Qingrun Rong Yuqing July 21, 2020
31 "Against Jonie"
"" (对战暖羊羊)
Chen Xiaodan Zhou Zeju July 22, 2020
32 "Tibbie's Doll"
"" (暖羊羊的娃娃)
Liu Zemin Huang Junming, Hu Dan July 22, 2020
33 "The Truth Emerges"
"" (真相浮现)
Chen Xiaodan Huang Junming, Hu Dan July 22, 2020
34 "Search for Floating Beads"
"" (寻找浮沉珠)
Liu Qingrun Huang Junming, Hu Dan July 22, 2020
35 ""
"" (被困鱼腹)
Shi Jianna Lin Jiashu July 22, 2020
36 "Thrilling Games"
"" (惊险游戏)
Liu Zemin Huang Junming, Hu Dan July 22, 2020
37 ""
"" (计划生变)
Liu Zemin He Yingqiang July 23, 2020
38 ""
"" (失落的皇冠)
Zhu Haiying Huang Junming, Hu Dan July 23, 2020
39 "The Beast's Secret"
"" (奇兽的秘密)
Shi Jianna Quan Chao July 23, 2020
40 ""
"" (伤心背叛)
Liu Qingrun Chen Lijin July 23, 2020
41 ""
"" (姐妹相遇)
Chen Xiaodan Rong Yuqing July 23, 2020
42 ""
"" (密道)
Shi Jianna Rong Yuqing July 23, 2020
43 ""
"" (明日终结)
Liu Zemin Lin Jiashu July 24, 2020
44 ""
"" (大病初愈)
Chen Xiaodan Huang Junming, Hu Dan July 24, 2020
45 ""
"" (奇怪的皓月)
Liu Qingrun Huang Junming, Hu Dan July 24, 2020
46 ""
"" (神秘的合作)
Zhu Haiying Huang Junming, Hu Dan July 24, 2020
47 ""
"" (拨开迷雾)
Liu Qingrun He Yingqiang July 24, 2020
48 ""
"" (一线希望)
Liu Zemin Quan Chao July 24, 2020
49 ""
"" (光剑争夺)
Zhu Haiying Cai Muyan July 25, 2020
50 ""
"" (至暗时刻)
Chen Xiaodan Chen Lijin July 25, 2020
51 ""
"" (奇猫国大乱)
Liu Qingrun Zhou Zeju July 25, 2020
52 ""
"" (无尽黑暗)
Liu Zemin Chen Xiongbin July 25, 2020
53 ""
"" (青青草原的危机)
Chen Nan Huang Junming, Hu Dan July 25, 2020
54 ""
"" (再入奇猫国)
Chen Xiaodan Quan Chao July 25, 2020
55 ""
"" (危机中的伙伴)
Liu Zemin Zhou Zeju July 26, 2020
56 ""
"" (追踪奇兽)
Chen Nan Cai Muyan July 26, 2020
57 ""
"" (再袭雷电谷)
Zhu Haiying Lin Jiashu July 26, 2020
58 ""
"" (回忆)
Liu Qingrun He Yingqiang July 26, 2020
59 ""
"" (巨岛陨落)
Chen Xiaodan Chen Lijin July 26, 2020
60 ""
"" (新的开始)
Liu Zemin Chen Xiongbin July 26, 2020

Trivia

 • Paddi as the main character was proposed by Huang Weiming. This may be a throwback to the show's early development, where Paddi was originally meant to be the main character of the series as a whole.
 • Huang Weiming does not want the word "cat" to appear in the title.
 • "Against the Dark Force" is recognized by all producers as the best animation produced by action dramas.
 • "Against the Dark Force" specially produced some background music for action dramas.
 • During the production of "Against The Dark Force", "QiShou" was originally called "YuanShou", and "QiLi" was originally called "YuanLi".

Navigation

Donghua
Other languages: Chinese
Advertisement